Prihlásenie na kurz nemčiny v Bratislave

Prihlasovací formulár sa musí riadne vyplnený zaslať do DeutschAkademie. Ak už máte základy jazyka a ešte sme Vám nepriradili úroveň kurzu, dostanete od nás vstupný test, ktorý nám prosím vyplnený pošlite naspäť. Poplatok za Váš kurz slovenčiny musí byť plne uhradený. Prihlásenie na kurz je realizované až potom, ako vykonáte potrebné platby a dostanete od nás potvrdenie o prihlásení.

Rezervácia miesta v kurze nemčiny v Bratislave

Potom čo vstupným testom určíme Vašu úroveň kurzu, môžeme Vám rezervovať miesto v kurze. Rezervácia prebehne až vtedy, ked Vaša platba za kurz dorazí presne k dátumu rezervácie. Inak bude prihlásenie zrušené.

Zmena Vášho kurzu nemčiny

Váš kurz nemčiny môžete zmeniť najneskôr do 14 dní pred začiatkom kurzu. Po tomto termíne už nijaká zmena nie je možná.

Zrušenie Vášho kurzu nemčiny

Váš kurz nemčiny môžete najneskôr do 14 dní pred začiatkom kurzu bez udania dôvodu zrušiť. Po tomto termíne už zrušenie nie je možné.

Ďalší kurz

Ak už navštevujete jeden kurz v DeutschAkademie a chcete pokračovať v ďalšom kurze nasledujúci mesiac, musíte sa včas prihlásiť v našej kancelárii. Miesto v ďalšom kurze sa automaticky nerezervuje.

Skrátenie kurzu

Ak na kurz nie je prihlásených minimálne 5 účastníkov, DeutschAkademie si vyhradzuje právo skrátiť alebo zrušiť kurz.

Hmotná zodpovednost

Účastníci plne zodpovedajú za všetky škody ktoré spôsobia a sú podľa príšlusného zákona povinný k náhrade. Usporiadateľ nie je zodpovedný za prípadné škody, ako aj tiež nie za prípadné zranenia počas podniknutých výletov. Účasť na nami organizovaných výletoch prebieha na vlastnú zodpovednosť. Za neplnoletých zodpovedajú ich zákonný zástupcovia. Účastníci kurzu nie sú zo strany DeutschAkademie poistení zdravotne ani proti nehodám.

Neplnoletí

Účastníci kurzov u DeutschAkademie musia preukázať vek minimálne 16 rokov. Neplnoletí sa nemôžu samostane prihlásiť, radi Vám pošleme prihlasovací formulár, ktorý musí byť podpísaný zákonnými zástupcami.

Kurzová materiály, osvedčenia, skúšky

Výdavky za kurzové materiály, osvedčenia a skúšky nie sú v cene kurzu a musia byť uhradené v našej kancelárii.

Výlety a prehliadky

Výdavky za výlety a prehliadky nie sú v cene kurzu a musia byť uhradené v našej kancelárii.

Voľné pracovné dni

Počas voľných pracovných dní vyučovanie v DeutschAkademie neprebieha. Odpadnuté hodiny sa nenahrádzajú ani sa nedoplnia v neskoršom termíne.

Nepravidelná účasť

V prípade nepravidelnej účas ti na kurzoch nemčiny sa poplatok za kurz nevracia ani sa kurz nepredlžuje.

Fotky a videá

Fotky a videá urobené počas kurzu alebo spoločných výletov môžu byť zverejnené v reklamných materiáloch pre DeutschAkademie alebo na internete. Ak s tým nesúhlasíte, musíte nám to dať vedieť v prihlasovacom formulári pred začiatkom kurzu.

Gratis Deutsch lernen